Goedkopekoffiebekers: 9.3 van 10 beoordeeld door 768 reviews op Feedbackcompany
Goedkopekoffiebekers: 9.3 van 10 op Feedbackcompany

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van Goedkopekoffiebekers.nl (“Goedkopekoffiebekers.nl”), gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60908181. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Goedkopekoffiebekers.nl met wederpartij(en) (“afnemer”) gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en alle door Goedkopekoffiebekers.nl uitgebrachte offertes.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig, indien deze door Goedkopekoffiebekers.nl en afnemer schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Goedkopekoffiebekers.nl en afnemer treden alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2: Offerte/Overeenkomst

2.1 Alle door Goedkopekoffiebekers.nl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 De door Goedkopekoffiebekers.nl opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte of aanbieding bekende prijzen voor onder meer vrachttarieven, grondstoffen- en materiaalprijzen, aankoopprijzen, loonkosten en sociale lasten, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, alsmede accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Goedkopekoffiebekers.nl worden geheven. Indien deze prijzen na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan heeft Goedkopekoffiebekers.nl het recht deze wijzigingen aan afnemer door te berekenen. Afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien de doorberekening van de gewijzigde prijzen tot een prijsverhoging leidt van meer dan 25% van de oorspronkelijk geoffreerde of aangeboden prijs.
2.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.4 Een Goedkopekoffiebekers.nl bindende overeenkomst komt pas tot stand na onze aanvaarding van een order, dan wel indien Goedkopekoffiebekers.nl kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.
2.5 De in prospectie, prijscouranten en andere drukwerken van Goedkopekoffiebekers.nl verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, kleurstellingen, maten, gewichten e.d. gelden als een benadering tenzij Goedkopekoffiebekers.nl uitdrukkelijk heeft verklaard, dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.
2.6 De overeenkomst tussen Goedkopekoffiebekers.nl en afnemer wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen opdracht of de overeengekomen periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3: Levering

3.1 De levertijd gaat in nadat een order schriftelijk is aanvaard door Goedkopekoffiebekers.nl en alle voor de uitvoering benodigde gegevens en materialen door Goedkopekoffiebekers.nl van afnemer zijn ontvangen.
3.2 De door Goedkopekoffiebekers.nl opgegeven levertijd wordt naar beste kunnen bepaald. De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Goedkopekoffiebekers.nl heeft (met een maximum van drie maanden) het recht de aangegeven levertijd te verlengen met de tijd dat zij tijdelijk niet in staat is te leveren als gevolg van buitengewone omstandigheden, zoals onder meer maar niet uitputtend, abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in ons bedrijf, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, tekortkomen door leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, onlusten, import- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften, en voorts elke omstandigheid waarop zij geen invloed kan uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verkrijgen der order te voorzien. Bij overschrijding van de aangegeven termijn dient afnemer Goedkopekoffiebekers.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Goedkopekoffiebekers.nl dient steeds een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Overschrijding van de termijn van levering door welke oorzaak ook zal de afnemer nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding.
3.3 Indien bij levering op afroep geen andere termijn is overeengekomen, geldt als maximum termijn waarbinnen dient te worden afgeroepen een termijn van twaalf maanden na gereed melding of zoveel korter als in de gegeven omstandigheden als redelijk moet worden beschouwd. Bij levering op afroep wordt de afnemer geacht ermee te hebben ingestemd dat de levering heeft plaatsgehad op het voor afroep overeengekomen tijdstip. Indien feitelijke levering op dat tijdstip niet heeft plaatsgehad treedt Goedkopekoffiebekers.nl vanaf dat moment als houder voor de afnemer op. Goedkopekoffiebekers.nl is in dat geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering van de door Goedkopekoffiebekers.nl in opslag genomen goederen.
3.4 Op verzoek van afnemer kan Goedkopekoffiebekers.nl artikelen op afroep voor afnemer in voorraad houden. Voor artikelen, die om welke reden dan ook voor afnemer in voorraad gehouden worden, zendt Goedkopekoffiebekers.nl ten behoeve van het aanmaken van een nieuwe voorraad steeds een aanmaakbevestiging inhoudende een omschrijving van het artikel, de hoeveelheid, de afnameprijs en de afnametermijn. Indien afnemer niet binnen vijf werkdagen na verzending van de aanmaakbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd tegen de aanmaak, is afnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk verplicht tot afname daarvan binnen de in de aanmaakbevestiging genoemde termijn.
3.5 Het op verzoek van afnemer aanhouden van voorraad voor afroep geschiedt volledig voor risico van afnemer, behoudens opzet of grove schuld van Goedkopekoffiebekers.nl. Afnemer draagt zelf zorg voor voldoende verzekering van de door Goedkopekoffiebekers.nl in opslag genomen goederen.
3.6 Vanaf het tijdstip, waarop de door afnemer bestelde zaken of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de afnemer of derden mocht ontstaan.
3.7 Afnemer dient te allen tijde de op afroep beschikbare voorraad binnen 12 maand na opslag af te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Goedkopekoffiebekers.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
4.2 Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Goedkopekoffiebekers.nl wegens buitengewone omstandigheden als hiervoor in sub 3.2 bedoeld, al dan niet tijdelijk, niet in staat is haar verplichtingen op basis van de gesloten overeenkomst na te komen, indien die omstandigheden langer dan drie maanden duren.
4.3 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht  is Goedkopekoffiebekers.nl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de  overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst  geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en aansprakelijkheid afnemer

5.1 Bij verzuim van afnemer is Goedkopekoffiebekers.nl bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Goedkopekoffiebekers.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting voortvloeit.

5.2 In geval van (een aanvraag van) surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ontbinding en/of liquidatie van (de onderneming van) afnemer, is de overeenkomst met afnemer van rechtswege ontbonden, tenzij Goedkopekoffiebekers.nl binnen een redelijke termijn afnemer heeft bericht dat zij nakoming van de overeenkomst verlangt.
5.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Goedkopekoffiebekers.nl op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Voorts is afnemer verplicht de door Goedkopekoffiebekers.nl ter uitvoering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
5.4 Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor de duur van een opdracht, is niet mogelijk. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Goedkopekoffiebekers.nl lijdt als gevolg van het tekort schieten in de nakoming van de volgens deze voorwaarden en de overeenkomst op afnemer rustende verplichtingen.

Artikel 6: Prijzen/Betaling

6.1 Alle door Goedkopekoffiebekers.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Goedkopekoffiebekers.nl is gerechtigd de bij de aanvaarding van de order overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst grondstoffen, hulpmiddelen, de prijzen van onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen, rechten of retributies, vervoer e.d. een verhoging ondergaan, ook wanneer deze het gevolg zijn van valutawijzigingen, alsmede in het geval van de invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande heffingen en belastingen van overheidswege.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen tien kalenderdagen na factuurdatum.
6.4 Zodra de in 6.3 genoemde termijn is overschreden, is afnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
6.5 Bij verzuim is afnemer 2,0% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur. Afnemer is tevens de buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Goedkopekoffiebekers.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op afnemer worden verhaald. Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.6 Alle betalingen door of namens afnemer geschieden allereerst in mindering op de verschuldigde renten en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Goedkopekoffiebekers.nl gerechtigd alle lopende orders op te schorten totdat betaling binnen een nader door haar aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft tijdige betaling achterwege, dan is Goedkopekoffiebekers.nl gerechtigd alle lopende overeenkomsten te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
6.7 Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Goedkopekoffiebekers.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.8 Ten aanzien van de hoeveelheden besteld product moeten afwijkingen tot 10 % als normaal worden beschouwd. Bij overlevering binnen de hiervoor gestelde grens is Goedkopekoffiebekers.nl gerechtigd het teveel geleverde in rekening te brengen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en gebruik.

7.1 De door Goedkopekoffiebekers.nl aan afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van Goedkopekoffiebekers.nl zolang afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde artikelen niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Goedkopekoffiebekers.nl op afnemer heeft wegens tekortschieten in de nakoming van andere met afnemer gesloten overeenkomsten terzake van geleverde artikelen. Afnemer dient de door Goedkopekoffiebekers.nl geleverde artikelen, zolang deze eigendom zijn van Goedkopekoffiebekers.nl, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan. Bij eventuele klachten van afnemer (zie artikel 8:”Reclames”) blijft Goedkopekoffiebekers.nl altijd eigendom van de goederen.
7.2 Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Goedkopekoffiebekers.nl geleverde zaken te beschikken. De door Goedkopekoffiebekers.nl geleverde zaken mogen niet door afnemer worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Goedkopekoffiebekers.nl veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om Goedkopekoffiebekers.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht afnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Goedkopekoffiebekers.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Goedkopekoffiebekers.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt afnemer zich er jegens Goedkopekoffiebekers.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.               
7.4 Voor het geval Goedkopekoffiebekers.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Goedkopekoffiebekers.nl en door Goedkopekoffiebekers.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Goedkopekoffiebekers.nl zich bevinden en deze terug te nemen.
7.5 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Goedkopekoffiebekers.nl gesloten overeenkomst(en) of indien Goedkopekoffiebekers.nl goede gronden heeft te vrezen dat afnemer  daarin tekort zal schieten, is Goedkopekoffiebekers.nl bevoegd de aan afnemer geleverde artikelen terug te  nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder afnemer beslag wordt gelegd, indien aan afnemer surséance van betaling is verleend of indien het  faillissement van afnemer is aangevraagd of uitgesproken.
7.6 Afnemer is jegens Goedkopekoffiebekers.nl aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de artikelen voor de in 7.1 bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 8: Reclames, beperking aansprakelijkheid.

8.1 De controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de door Goedkopekoffiebekers.nl geleverde zaken rust bij de afnemer. Klachten (reclames) dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken bij afnemer per aangetekende brief of per fax aan Goedkopekoffiebekers.nl te worden gemeld. Bij te late melding geldt dat Goedkopekoffiebekers.nl de overeenkomst jegens afnemer deugdelijk is nagekomen en komt afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.2 Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door afnemer op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
8.3 Goedkopekoffiebekers.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, kleur, afmetingen, dikte, gewicht e.d.
8.4 Goedkopekoffiebekers.nl is niet aansprakelijk voor het niet geschikt zijn voor gebruik- of niet passend zijn voor gebruik-van de door afnemer bestelde bekers in de door afnemer te gebruiken automaten.
8.5 Voor geleverde koffiebekers geldt dat een lekpercentage van 0,2% (1 op 500 bekers) is  toegestaan. Indien dit percentage hoger ligt, zullen de koffiebekers onderzocht worden en kan een retourlevering ingepland worden.
8.6 Goedkopekoffiebekers.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het aanbrengen op verpakkingen van enige code met de daartoe geëigende apparatuur, waaronder de EAN code, voor de bruikbaarheid van de geleverde koffiebekers of ten aanzien van de leesbaarheid een dergelijke code. 
8.6 Afnemer is niet gerechtigd de ontvangst van de bestelde zaken te weigeren of deze retour te zenden tenzij Goedkopekoffiebekers.nl hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Afnemer dient Goedkopekoffiebekers.nl gelegenheid te geven de geleverde zaken te bezichtigen.
8.7 Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd. In alle gevallen waarin niet franco wordt geleverd, heeft afnemer het recht de zaken op eigen kosten voor verlading te keuren, mits Goedkopekoffiebekers.nl tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte is gesteld.
8.8 Goedkopekoffiebekers.nl zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van een tijdig ingediende klacht een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Afnemer dient toe te staan, dat vertegenwoordigers van Goedkopekoffiebekers.nl de betreffende artikelen onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Goedkopekoffiebekers.nl of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond is, heeft Goedkopekoffiebekers.nl de keuze de artikelen te vervangen dan wel afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor de betreffende artikelen. Indien Goedkopekoffiebekers.nl en afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de gegrondheid van de klacht zal de beslissing daaromtrent worden overgelaten aan een door partijen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige. Bij klachten betreffende per verpakking geleverde artikelen geldt dat Goedkopekoffiebekers.nl niet verplicht kan worden de door afnemer verschuldigde prijs voor de per verpakking geleverde artikelen te crediteren indien het geheel of een gedeelte van de per verpakking geleverde artikelen door afnemer is aangewend voor gebruik. De beslissing van de deskundige is bindend. De kosten van dit deskundigenonderzoek komen voor rekening van de partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld. Goedkopekoffiebekers.nl zal afnemer schriftelijk berichten, dat zij van dit deskundigenonderzoek gebruik wenst te maken. Afnemer heeft vervolgens gedurende een termijn van een maand het recht om zicht niettemin tot de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter te wenden terzake van dit geschil.
8.9 Indien goederen worden afgekeurd, blijven de goederen eigendom van Goedkopekoffiebekers.nl. Goedkopekoffiebekers.nl staat vrij in het gebruik en eventuele verkoop van afgekeurde producten.
8.10 Reclames geven de afnemer niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten.
8.11 Indien de reclame gegrond is, zal Goedkopekoffiebekers.nl, te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken. Afnemer  blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en/of hetgeen waartoe hij Goedkopekoffiebekers.nl opdracht gegeven heeft.
8.12 Goedkopekoffiebekers.nl is nimmer verplicht tot verdere schadevergoeding of tot vergoeding van indirecte zaken. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.
8.13 Behoudens afwijkende bedingen in deze voorwaarden is Goedkopekoffiebekers.nl niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade geleden door afnemer en/of haar afnemers ten gevolge van niet-nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze een gevolg is van aan haar toe te rekenen opzet of grove schuld. Afnemer vrijwaart Goedkopekoffiebekers.nl voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 9: Garanties

9.1 De door Goedkopekoffiebekers.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en werkzaamheden die bestemd zijn voor het gebruik en uitvoering binnen Nederland.
9.2 Voor artikelen of onderdelen van artikelen, die Goedkopekoffiebekers.nl niet zelf vervaardigt, verleent Goedkopekoffiebekers.nl slechts garantie, indien en voor zover de toeleverancier van Goedkopekoffiebekers.nl aan Goedkopekoffiebekers.nl garantie heeft verstrekt. Op verzoek van afnemer kan Goedkopekoffiebekers.nl afnemer op de hoogte stellen van de garantiebepalingen van de toeleveranciers van Goedkopekoffiebekers.nl.
9.3 De aansprakelijkheid van Goedkopekoffiebekers.nl uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag, een en ander steeds ter keuze van Goedkopekoffiebekers.nl.
9.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval die gebreken, die geheel of gedeeltelijk het  gevolg zijn van:
a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
b. normale slijtage;
c. toepassing van enig overheidsvoorschrift terzake van de aard van kwaliteit van de toegepaste materialen;
d. materialen of zaken die door afnemer aan Goedkopekoffiebekers.nl ter bewerking zijn verstrekt;
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voorzover op uitdrukkelijke instructie van afnemer toegepast;
f. door Goedkopekoffiebekers.nl van derden betrokken artikelen, voorzover de derden geen garantie aan Goedkopekoffiebekers.nl hebben verstrekt;
g. onvakkundig gebruik of gebruik voor enig ander doel dat gebruikelijk is.
9.5 Buiten de garantie valt het niet geschikt of niet passend zijn van de door afnemer bestelde bekers in de door afnemer te gebruiken automaten.
9.6 Indien afnemer tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Goedkopekoffiebekers.nl gesloten overeenkomsten, is Goedkopekoffiebekers.nl met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie gehouden

Artikel 10: Zet-, druk- of andere proeven

10.1 De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
10.2 Goedkeuring van de proeven door de afnemer geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
10.3 Goedkopekoffiebekers.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
10.4 Elke op verzoek van de afnemer vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
10.5 Afnemer aanvaardt eventuele afwijkingen op kleur in de bedrukking van de koffiebekers. Goedkopekoffiebekers.nl kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11: Auteursrechten etc.

11.1 De afnemer garandeert Goedkopekoffiebekers.nl, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, data- bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De afnemer vrijwaart Goedkopekoffiebekers.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
11.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Goedkopekoffiebekers.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Goedkopekoffiebekers.nl de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
11.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Goedkopekoffiebekers.nl steeds de rechthebbende op het auteurs- recht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
11.4 De door Goedkopekoffiebekers.nl volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulp- middelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteurs-recht of andere wettelijke bescherming voor Goedkopekoffiebekers.nl bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
11.5 De afnemer verkrijgt na levering door Goedkopekoffiebekers.nl het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Goedkopekoffiebekers.nl in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 12: Toerekenbare tekortkoming.

Indien de afnemer toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Goedkopekoffiebekers.nl., alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, is Goedkopekoffiebekers.nl gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling door de afnemer. Afnemer verplicht zich om op eerste verzoek van Goedkopekoffiebekers.nl voor de nakoming van zijn verplichtingen zekerheid te stellen.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Goedkopekoffiebekers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Noord Nederland, locatie Groningen kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen ons en de afnemer, tenzij Goedkopekoffiebekers.nl. er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer

Artikel 14: Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 60908181.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten ti4de van de totstandkoming van de overeenkomst met Goedkopekoffiebekers.nl.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Groningen, 9 juni 2015

Goedkopekoffiebekers.nl